ΟΠΑΑΧ Κερκίνης

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου – Κερκίνης

ΠΕΠΕ.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Οι Στρατηγικοί και Αναπτυξιακοί Στόχοι για την προγραμματική περίοδο 2000-2006, όπως αναλύονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» είναι τρεις :

  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας ενόψει των προκλήσεων ενός συνεχώς αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.
  • Η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητα της και να αποκατασταθεί η κοινωνική και οικονομική της λειτουργία.
  • Η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου.


Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006’ είναι ένα μονοταμεακό πρόγραμμα που αφορά το σύνολο της χώρας.

Το συνολικό κόστος του για το διάστημα 2000 – 2006 είναι 3.010.155.271 ΕΥΡΩ (περισσότερα από 1τρίς δραχμές) ενώ η κοινοτική συμμετοχή (από το ΕΓΤΠΕ-Π) είναι 1.233.418 ΕΥΡΩ (περισσότερα από 410 δίς δραχμές).

Οι συγκεκριμένες δράσεις μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν οι στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος έχουν ομαδοποιηθεί σε επτά (7) Αξονες προτεραιότητας.

  1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης.
  2. Παρεμβάσεις στο επίπεδο μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας του πρωτογενούς γεωργικού και δασικού προϊόντος.
  3. Βελτίωση της ηλιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού.
  4. βελτίωση των υποστηρικτικών μηχανισμών και ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
  5. Παρεμβάσεις στο γεωργικό προϊόν.
  6. Ανάπτυξη και προστασία φυσικών πόρων και περιβάλλοντος.
  7. Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου.

Ο Αξονας 7 αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την αγροτική ανάπτυξη και περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων, τα περισσότερα των οποίων βασίζονται στο Αρθρο 33 του Καν. ΕΚ 1257/99 τα οποία εφαρμόζονται σε επιλεγμένες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

Τους στόχους του Μέτρου του Αξονα 7 εξυπηρετούν 14 μέτρα :

7.1 Έγγειες βελτιώσεις word 39 KB

7.2 Δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλλεύσεων word 42 KB

7.3 Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας word 43 KB ( 2η Προκήρυξη Λήξης 15/11/2005 )

7.4 Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό word 46 KB ( 2η Προκήρυξη Λήξης 15/11/2005 )

7.5 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών – Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς word 42 KB

7.6 Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων word 45 KB ( 2η Προκήρυξη Λήξης 15/11/2005 )

7.7 Διαχείριση των υδατικών πόρων της γεωργίας word 40 KB

7.8 Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας word 43 KB

7.9 Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων word 46 KB ( 2η Προκήρυξη Λήξης 15/11/2005 )

7.10 Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση του τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων word 42 KB

7.11 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων word 42 KB

7.12 Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων word 42 KB

7.13 Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων word 43 KB

7.14 Παροχή βασικών υπηρεσιών για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό