Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Δράσεις για την προώθηση του τουρισμού στο Ν. Σερρών’

O πρόεδρος του ΔΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», το οποίο θα παραχθεί στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης για την εφαρμογή ενός Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Νομού Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 0893/23-11-2018 Διακήρυξη.

Γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά Δράση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο της Δράσης.

Συνοπτικά Στοιχεία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV:

79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες,

79341400-0 Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας,

79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ANΑΘΕΣΗΣ:    

Προσφορά η οποία θα προκύψει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    

3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    

Μεραρχίας 67, 1ος όροφος – Σέρρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    

5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:30


Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Αθανάσιος Μασλαρινός
Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Συνημμένα:

Αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος