Διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμάκων με δραστική ουσία το Spinosad

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ,

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με αξιολόγηση, για την επιλογή αναδόχου για την ‘’Προμήθειαχιλίων εξακοσίων λίτρων (1.600) lt. του υγειονομικής σημασίαςπρονυμφοκτόνου  σκευάσματος με δραστική ουσία το SPINOSAD’’, προϋπολογισμού Ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (90.000€) χωρίς  το Φ.Π.Α..

Οδιαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Β. Αλεξάνδρου2, Σέρρες την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011 και ώρα 11:30 (λήξηπαραλαβής των προσφορών) από τηναρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή.

Ηδιάθεση του Τεύχους της Διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 62 100 Σέρρες, πληροφορίες κ.Ι. Καλογερούδης, τηλ. 2321064402 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καιαπό την ιστοσελίδα www.aneser.gr.

 Συνημμένα

Τεύχος διακήρυξης Spinosad