Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση» υλοποιεί το έργο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Σερρών» το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στόχος της παρέμβασης είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την προώθηση στην τοπική αγορά εργασίας κυρίως νέων με υψηλά προσόντα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ευμετάβλητες σημερινές συνθήκες, αγρότες με νέες ιδέες και ικανότητες εφαρμογής καινοτομικών δράσεων και πρακτικών καθώς και μακροχρόνια ανέργων με προοπτική επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού και ικανότητας εισόδου στην αγορά εργασίας.

Η περιοχή παρέμβασης του έργου είναι ο Δήμος Σερρών.  

Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα γίνει η προετοιμασία 140 ωφελουμένων ώστε κάποιοι από αυτούς (άνεργοι) να ενταχθούν στην αγοράς και ορισμένοι άλλοι να εφαρμόσουν καινοτομίες στην επιχειρηματική δράση, λειτουργώντας παράλληλα ως πιλότοι δημιουργίας απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας. Αυτό για να συμβεί  είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων μέσα από δράσεις και ενέργειες, πληροφόρησης, δημοσιότητας, δικτύωσης στήριξης, συμβουλευτικής, παρακολούθησης και κατάρτισης των ωφελουμένων.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι Δημότες ή Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερρών των ακόλουθων ομάδων:

  • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. (60 ωφελούμενοι)
  • Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το πρόγραμμα (35 ωφελούμενοι)
  • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011. (45 ωφελούμενοι).
Πληροφορίες για το έργο μπορείτε να λαμβάνετε από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών (Βασ. Αλεξάνδρου 2 – Σέρρες, τηλ. 2321064402) καθώς και από τα γραφεία πληροφόρησης των κάτωθι εταίρων:
  1. Δήμος Σερρών, Κων. Καραμανλή 1 – Σέρρες, Τηλ. 2321350134
  2. Επιμελητήριο Σερρών, Π. Κωστοπούλου 2 – Σέρρες, Τηλ. 2321099732
  3. Εργατικό Κέντρο Σερρών, Μεραρχίας 38 Σέρρες, Τηλ. 2321024455
  4. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών, Εθνικής Αντίστασης 34 (Πρώην Κτίριο Δ.Ε.Π.Κ.Α.) – Σέρρες, Τηλ. 2321050125