ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1 / 2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 27 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 0346

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2020

Σήμερα 27/03/2020 ημέρα Παρασκευή, αναρτήσαμε τους πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβασης μίσθωσης έργου, σύμφωνα με την υπ. αρ. ΣΟΧ 1/2020 (αρ. πρωτ. 0108/31-01-2020) ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών ΑΑΕ ΟΤΑ για την ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικών λειτουργών ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων.

Οι πινάκες κατάταξης και επιλογής περιλαμβάνουν τους παρακάτω πίνακες: Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων – Επιλογής υποψηφίων – Αποκλεισθέντων υποψηφίων – Πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας και είναι αναρτημένοι:

  • στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας (Μεραρχίας 67, 1ος όροφος, Σέρρες)
  • στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.aneser.gr)

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος  ΑΣΕΠ  Θεσσαλονίκης συμφώνα με τους όρους που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.