Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα της 1ης Προκήρυξης LEADER / CLLD

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 22 Ιουλίου 2020

Μετά την ολοκλήρωση του Δειγματοληπτικού Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. (για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα), από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (απόφαση αριθ. πρωτ. 3853/15-07-2020), η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης των Αιτήσεων Στήριξης που έχουν υποβληθεί.

Ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά Υποδράση.

Η διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους είναι η  εξής:

  1. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ (ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. – ΟΤΑ) του πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης.
  2. Αποστολή της απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος με τον συνημμένοπίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, του φύλλου διοικητικού ελέγχου κριτηρίων Επιλεξιμότητας και Επιλογής, του πίνακα Εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης και των οδηγιών υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής/ένστασης, στα e-mails των δικαιούχων, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση στήριξης. Επίσημο αποδεικτικό παράδοσης των e-mails αποτελεί η σχετική ενημέρωση από το λογισμικό αποστολής e-mails της ΟΤΔ.

Επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) με την ανάλογη τεκμηρίωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης τους (οδηγίες εδώ).

Η προσφυγή οριστικοποιείται στο ΠΣΚΕ και ο  δικαιούχος έχει την υποχρέωση την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης της ένστασης υπογεγραμμένο και τον φυσικό φάκελο της αίτησης ένστασης μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά(εάν απαιτούνται), στην ΟΤΔ σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο «Οδηγό Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής» αμέσως παρακάτω.

Η ΟΤΔ έχει προβεί ήδη σε διαδικασίες για την υπερδέσμευση πόρων, με σκοπό την ένταξη εφόσον καταστεί δυνατόν του συνόλου των θετικά  αξιολογημένων  επενδυτικών σχεδίων.

Συνημμένα:

Προσωρινός πίνακας κατάταξης

Οδηγίες υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής