Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση ενεργειών Κατάρτισης – Πιστοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδ. Ο.Π.Σ. 5072612

Σέρρες, 21 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 0294

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη

 • το ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • το ν. 4314/2014 (Α’ 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 • το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 • το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 • το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 • την με αρ. πρωτ. 6641/15-12-2020 της Ε.Υ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, απόφαση ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και συμβουλευτική απασχολούμενων στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με κωδικό MIS 5072612,
 • Την υπ. Αριθμ. 18/2023 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ για έγκριση της παρούσας ανάθεσης και ορισμό επιτροπής αξιολόγησης για το υποέργο κατάρτισης και πιστοποίησης για την πράξη «Κατάρτιση και συμβουλευτική απασχολούμενων στην περιοχή παρέμβασης ΤΑΠΤΟΚ – ΠΑΑ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» με κωδικό MIS 5072612 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
 • To υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7-2020) (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)»
 • To υπ’ αρ. πρωτ. 102768 (1-10-2020) (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)”.»
 • Την υπ. αριθ. 82759/29-8-2022 ΚΥΑ «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/ επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων», (ΦΕΚ 4581/2022, τόμος β)

Προσκαλεί τους παρακάτω οικονομικούς φορείς

 1. Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. ΕΠΕ,
 2. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ,

να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν οι οικονομικοί φορείς, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Οι παραλήπτες της παρούσας καλούνται να υποβάλουν προσφορά στο πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122, μέχρι τις 31/03/2023.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (Σαράντης Τρεβλόπουλος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος