Σχεδιάζεται το Νέο LEADER της περιόδου 2023-2027 για το Νομό Σερρών

Εισαγωγή

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε- Αναπτυξιακός Οργανισμός Ν. Σερρών» μετά από την εφαρμογή τοπικών στρατηγικών LEADER για εικοσιπέντε (25) χρόνια, θα διεκδικήσει για ακόμα μία φορά τη χρηματοδότηση ενός τοπικού προγράμματος LEADER για τον Ν. Σερρών, μέσω της πρόσκλησης που δημοσίευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη νέα προγραμματική περίοδο, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού σχεδίου της κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Περιοχή Παρέμβασης

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες πρέπει να είναι συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Προτείνονται από τις ΟΤΔ μέσω της «εκ των κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης και αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.
 • Διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο μόνιμος πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ 10.000 – 150.000 κατοίκους.
 • Οι εν λόγω περιοχές πρέπει να αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες από τις οποίες εξαιρούνται οικισμοί με συνολικό μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο των 15.000 κατοίκων..
 • Στους εξαιρούμενους οικισμούς δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις στις εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού περιοχές.
 • Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης επιτρέπεται η υλοποίηση άυλων πράξεων ή πράξεων που αφορούν μόνο σε αγορά εξοπλισμού και δεν αφορούν σε κτηριακές υποδομές σε περιοχές εκτός της περιοχής παρέμβασης με την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά παρέχουν οφέλη κυρίως στον πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης.

Η  περιοχή παρέμβασης  του προγράμματος προτείνεται να είναι το σύνολο του νομού Σερρών εκτός της πόλης των Σερρών με τις εξής επισημάνεις :

Από την περιοχή παρέμβασης εξαιρείται μόνο η εντός σχεδίου περιοχή της πόλης των Σερρών (πληθυσμός άνω των 15.000 κατοίκων).

Η εκτός σχεδίου περιοχή γύρω της πόλης των Σερρών είναι περιοχή παρέμβασης  του προγράμματος

Στην πόλη των Σερρών σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης επιτρέπεται η υλοποίηση άυλων πράξεων ή πράξεων που αφορούν μόνο σε αγορά εξοπλισμού και δεν αφορά σε κτηριακές υποδομές υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά παρέχουν οφέλη κυρίως στον πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης

Ο καθορισμός της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος θα είναι αποτέλεσμα των ενεργειών διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής και η παρούσα απόφαση αποτελεί πρόταση της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ

Διαβούλευση

Οι ενέργειες διαβούλευσης αποτελούν απαραίτητη και υποχρεωτική διαδικασία για το σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος. Η λογική της εκ των κάτω προς τα πάνω προσέγγισης διατρέχει όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και αφορούν:

α) Διαβούλευση για τον καθορισμό του εταιρικού σχήματος και την επιλογή της περιοχής εφαρμογής

β) Διαβούλευση για την ιεράρχηση των αναγκών του τοπικού προγράμματος. Για την ιεράρχηση των αναγκών του τοπικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μία ή περισσότερες συναντήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, ιδιωτικών και δημόσιων, δια ζώσης ή και διαδικτυακά. Στις συναντήσεις θα πρέπει να έχουν προσκληθεί απαραιτήτως όλοι οι τοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής όπως στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού, του περιβάλλοντος, στον πρωτογενή τομέα, κοινωνικοί φορείς, καθώς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

γ) Διαβούλευση για τον καθορισμό της τοπικής στρατηγικής και των παρεμβάσεων αυτής

Μέσα από τη διαβούλευση ελπίζουμε να επιτύχουμε την μέγιστη δυνατή συμμετοχή τόσο των φορέων όσο και του τοπικού πληθυσμού στον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος με τελικό σκοπό η πρόταση της ΑΝΕΣΕΡ να είναι πλήρως συνυφασμένη με τις ανάγκες της περιοχής. Για το λόγο αυτό προτείνεται ένα σχέδιο διαβούλευσης η οποία θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:

Περιεχόμενο διαβούλευσης: Εταιρικό σχήμα και περιοχή παρέμβασης

Φορείς διαβούλευσης: Στην πρώτη φάση της διαβούλευσης σχεδιάζεται να συμμετέχουν τα δημοτικά συμβούλια της περιοχής παρέμβασης μαζί με τα νομικά πρόσωπα και τις κοινωφελής επιχειρήσεις των ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης καθώς επίσης και αντιπροσωπευτικοί φορείς της περιοχής.

Β’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Περιεχόμενο διαβούλευσης: Ιεράρχησης αναγκών

Φορείς διαβούλευσης: Σε αυτή τη φάση της διαβούλευσης προβλέπεται να συμμετάσχουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικοί φορείς, περιβαλλοντικοί φορείς, κοινωνικοί φορείς και φορείς που ασχολούνται με την κοινωνική συνοχή, αθλητικοί φορείς, τουριστικοί φορείς, φορείς που εκπροσωπούν το εμπόριο, τις υπηρεσίες και την εστίαση, δίκτυα επαγγελματικά, φορείς που εκπροσωπούν την μεταποίηση, εκπαιδευτικοί φορείς, φορείς επαγγελματιών και φορείς που εκπροσωπούν τη ψηφιακή μετάβαση και την καινοτομία. 

Τρόπος υλοποίησης: Με ειδικά κλειστά ερωτηματολόγια ώστε να εκτιμηθεί το ειδικό βάρος κάθε ανάγκης από αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων, καθώς επίσης και ομαδικές δια ζώσης συναντήσεις όπως ενδεικτικά πολιτιστικοί φορείς, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις επαγγελματιών κλπ.

Γ’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Περιεχόμενο διαβούλευσης: Ενημέρωση για τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος

Φορείς διαβούλευσης: Σε αυτή τη φάση της διαβούλευσης προβλέπεται να συμμετάσχουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγροτικοί φορείς, πολιτιστικοί φορείς, περιβαλλοντικοί φορείς, κοινωνικοί φορείς και φορείς που ασχολούνται με την κοινωνική συνοχή, αθλητικοί φορείς, τουριστικοί φορείς, φορείς που εκπροσωπούν το εμπόριο, τις υπηρεσίες και την εστίαση, δίκτυα επαγγελματικά, φορείς που εκπροσωπούν την μεταποίηση, εκπαιδευτικοί φορείς, φορείς επαγγελματιών και φορείς που εκπροσωπούν τη ψηφιακή μετάβαση και την καινοτομία. 

Χρήσιμο στο πλαίσιο της διαβούλευσης είναι να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις και σχόλια και οι πολίτες της περιοχής παρέμβασης. Για το λόγο αυτό σχεδιάζεται να γίνουν επτά ανοιχτές συγκεντρώσεις, μια στην έδρα του κάθε ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης, στις οποίες θα συμμετέχουν ελευθέρα κάτοικοι αυτών των περιοχών. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στην πόλη των Σερρών.

Επίσης προκειμένου να εκφραστούν όσοι περισσότεροι πολίτες επιθυμούν σε αυτή τη διαβούλευση θα δημιουργηθεί ειδικό ερωτηματολόγιο το οποίο θα ανέβει στην ιστοσελίδα της εταιρείας και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διαβούλευσης με τους πολίτες. Προκειμένου να συμμετάσχουν όσοι περισσότεροι σε αυτή τη διαβούλευση θα δημιουργηθεί και θα προβληθεί σποτ για συμμετοχή στο σχεδιασμό.

Στόχοι & στρατηγική τοπικού προγράμματος

Ο ειδικός στόχος του κάθε τοπικού προγράμματος θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως και να αποτυπώνεται με σαφήνεια στην τοπική στρατηγική του κάθε προγράμματος. Σημειώνεται ότι οι τοπικές στρατηγικές μπορούν να συμβάλουν μόνο στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Οι επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα μπορούν να έχουν μόνο έμμεσο χαρακτήρα. Παράλληλα, δεν είναι επιλέξιμες οι πράξεις που αφορούν σε μεγάλες υποδομές ευρυζωνικότητας, έργων προστασίας από πλημύρες και  έργων προστασίας παραλιακών περιοχών.

Αφού ληφθούν υπόψη τα δεδομένα της περιοχής παρέμβασης, όπως προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν στην περιοχή, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και η ιεράρχηση των αναγκών, θα καθοριστούν οι στόχοι του τοπικού προγράμματος LEADER, καθώς και η στρατηγική για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η στρατηγική επίσης πρέπει να συμβάλει με θετικό / συμπληρωματικό τρόπο σε πολύπλοκες περιφερειακές, εθνικές και κοινοτικές στρατηγικές όπως η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλά και η συνεισφορά του στις στρατηγικές της ΕΕ «Πράσινη Συμφωνία», «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και τη συμφωνία για το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές.

Οι στρατηγικοί στόχοι των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών, θα πρέπει να εξυπηρετούν το σύνολο των παρακάτω θεματικών στόχων:

1.Ενίσχυση της διαφοροποίηση της οικονομίας (μεταποίηση και αγροδιατροφή)

2.Ενίσχυση επιχειρήσεων για την βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής

3.Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού μέσω κοινωνικών δράσεων

4.Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού και των μεταναστών / προσφύγων

5.Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής

6.Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος

7.Ανάπτυξη της δικτύωσης, της συνεργασίας και της καινοτομίας

Δράσεις

Το σχέδιο του τοπικού προγράμματος θα πρέπει να διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπο-παρεμβάσεις:

Κατηγορία 1 :Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομία

Μέγιστος Προϋπολογισμός :

Έως 300.000€ ή έως 40.000€ για άυλες ενέργειες

Εξαιρέσεις :

αποτελεί η υπο-παρέμβαση 1.1 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπου ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 400.000€.

Δικαιούχοι:

 

Υφιστάμενοι ή υπό σύσταση φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που βάσει καταστατικού ή άλλου νόμιμου εγγράφου δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.

1 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής γεωργικών προϊόντων από γεωργικά προϊόντα. Η εν λόγω υπο-παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνο για κατηγορίες προϊόντων που παράγονται στην περιοχή παρέμβασης και αποδεδειγμένα υπάρχει υστέρηση στον μεταποιητικό κλάδο αυτών. Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται έως το 65%  για το σύνολο της χώρας  και έως το 80% για τα μικρά νησιά Αιγαίου.

2 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή ΜΗ γεωργικών προϊόντων.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής μη γεωργικών προϊόντων από γεωργικά προϊόντα. Η εν λόγω υπο-παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνο για κατηγορίες προϊόντων που παράγονται στην περιοχή παρέμβασης και αποδεδειγμένα υπάρχει υστέρηση στον μεταποιητικό κλάδο αυτών.

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ή έως  το 50% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (deminimis).

3 Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής προϊόντων από δασοκομικά προϊόντα. Η εν λόγω υπο-παρέμβαση είναι επιλέξιμη μόνο για κατηγορίες προϊόντων που παράγονται στην περιοχή παρέμβασης και αποδεδειγμένα υπάρχει υστέρηση στον μεταποιητικό κλάδο αυτών.

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται δυνάμει του Γεωργικού Απαλλακτικού  Κανονισμού ή έως το 50% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

4 Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση. Επίσης, επιλέξιμες είναι οι μόνο οι κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. Για το σύνολο των πράξεων της εν λόγω υπο-παρέμβασης κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές.

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεωνδυνάμει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ή έως το 50% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

5 Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου όπως καταλύματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, λοιπές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού. Επίσης, επιλέξιμες είναι μόνο οι κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. Αναλυτικότερα, ιδρύσεις που αφορούν στην εξυπηρέτηση διανυκτέρευσης επισκεπτών (καταλύματα, ξενοδοχεία κλπ) είναι επιλέξιμες μόνο στις ορεινές περιοχές και στα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.500 κατοίκων. Για το σύνολο των πράξεων της εν λόγω υπο-παρέμβασης κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι, γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές.

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ή έως  το 50% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (deminimis).

6 Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε ίδρυση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων υπηρεσιών όπως παιδότοποι και γηροκομεία. Επίσης, επιλέξιμες είναι οι κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με τηSWOT ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. Για το σύνολο των πράξεων της εν λόγω υπο- παρέμβασης κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν δικαιούχοι άνεργοι,γυναίκες, ΚοινΣΕπ και επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές καθώς και επιχειρήσεις παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ανά περιοχή βάσει του περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ή έως το 50% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

7 Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων με την εγκατάσταση συστημάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και συστημάτων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 65% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

 

Κατηγορία 2: Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού.

Μέγιστος Προϋπολογισμός :

έως 20.000€

Ένταση ενίσχυσης:

Έως το 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 ή του Καν. (ΕΕ) 1407/2013

Δικαιούχοι:

 

Φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που βάσει καταστατικού ή άλλου νόμιμου εγγράφου δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν στην κατάρτιση / επιμόρφωση ομάδων του τοπικού πληθυσμού σε αντικείμενα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την στρατηγική του τοπικού προγράμματος. Στο πλαίσιο της παρούσας υπο-παρέμβασης επιλέξιμη είναι και η επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού σε θέματα βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, για την υπο- παρέμβαση «2.1 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή τομέα» το αντικείμενο της εκπαίδευση δεν πρέπει να ταυτίζεται με τοαντικείμενο εκπαίδευσης των οριζόντιων παρεμβάσεων του ΣΣ της ΚΑΠ.

1 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή τομέα

2 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 2-γενή τομέα

3 Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 3-γενή τομέα

 

Κατηγορία 3: Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού

Μέγιστος Προϋπολογισμός :

έως 400.000€ ή έως 20.000€ στις περιπτώσεις άυλων πράξεων

 

Ένταση ενίσχυσης:

έως το 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 για μη παραγωγικές επενδύσεις* και για βασικές υπηρεσίες ή του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Δικαιούχοι:

 

 Τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημοσίου ή σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις κοινωνικού χαρακτήρα που συμβάλουν στην εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού και την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών. Επιλέξιμες είναι οι κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν στην εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού. Επίσης, απαιτείται η εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας των πράξεων με τις αντίστοιχες δράσεις του ΕΚΤ και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

1 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.)

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις βασικών υπηρεσιών όπως παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα και χώροι πολυδραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.

2 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων / μεταναστών

 

Κατηγορία 4 : Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού

Μέγιστος Προϋπολογισμός :

έως 400.000€ ή έως 20.000€ στις περιπτώσεις άυλων πράξεων

 

Ένταση ενίσχυσης:

έως το 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 για μη παραγωγικές επενδύσεις* και για βασικές υπηρεσίες ή του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Δικαιούχοι:

 

Τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημοσίου ή σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Επιλέξιμες είναι οι κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν στους στόχους της τοπικής στρατηγικής.

1 Έργα υποδομών μικρής κλίμακας 

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις τοπικών υποδομών μικρής κλίμακας όπως δίκτυα ύδρευσης και  αποχέτευσης εντός οικισμών και επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων για εγκατάσταση τοπικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.

2 Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας όπως σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών και ποδηλατικές διαδρομές.

 

Κατηγορία 5 : Διατήρηση και βελτίωση πολιτιστικών στοιχείων

 

5.1 Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων

Μέγιστος Προϋπολογισμός :

έως 20.000€

Ένταση ενίσχυσης:

Ένταση Ενίσχυσης: έως το 75% δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013

Δικαιούχοι:

 

Τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημοσίου ή σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι εκδηλώσεις οι οποίες, σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν στην τοπική στρατηγική

 

5.2 Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Μέγιστος Προϋπολογισμός :

έως 400.000€ ή έως 20.000€ για άυλες ενέργειες

 

Ένταση ενίσχυσης:

Ένταση Ενίσχυσης: έως το 75% δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013

Δικαιούχοι:

 

Τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημοσίου ή σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν αποκατάσταση, αναβάθμιση και ανάδειξη των πολιτιστικών τοπικών στοιχείων της περιοχής. Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι κατηγορίες πράξεων οι οποίες, σύμφωνα με τη SWOT ανάλυση, αποδεδειγμένα συμβάλουν της τοπικής στρατηγικής.

 

Κατηγορία 6: Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος

Μέγιστος Προϋπολογισμός :

έως 400.000€ ή έως 20.000€ για άυλες ενέργειες

 

Ένταση ενίσχυσης:

Έως 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 για μη παραγωγικές επενδύσεις* και για βασικές υπηρεσίες ή του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού και του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Δικαιούχοι:

 

Τοπικοί φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημοσίου ή σύλλογοι / οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και λοιποί αρμόδιοι φορείς όπως ο ΟΦΥΠΕΚΑ και εθελοντικές οργανώσεις εγγεγραμμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

1 Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε υπηρεσίες και υποδομές, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών μελετών, με σκοπό την αναβάθμιση και ανάδειξης φυσικών τοπίων όπως θέσεις θέας κλπ.

2 Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών μελετών, με σκοπό την πρόληψη των κινδύνων από φυσικές καταστροφές όπως πλημύρες και πυρκαγιές.

 

Κατηγορία 7: Δικτύωση και Συνεργασία

Μέγιστος Προϋπολογισμός :

έως 400.000€ ή έως 20.000€ για άυλες ενέργειες

 

Ένταση ενίσχυσης:

Έως 40.000€ για ενέργειες που αφορούν αποκλειστικά στην σύσταση και λειτουργεία του συνεργατικού σχήματος, καθώς και την προετοιμασία του σχεδίου δράσης

Στις περιπτώσεις όπου το σχέδιο συνεργασίας περιλαμβάνει και μη άυλες ενέργειες / υποδομές αυτές μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας κατηγορίας αλλά με τους περιορισμούς και τους όρους που αφορούν στην κατηγορία που εμπίπτουν οι ενέργειες αυτές. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών των σχημάτων συνεργασίας είναι τα 3 μέλη.

1 Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις συνεργασίας μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων ομοειδών ή συμπληρωματικών προϊόντων με σκοπό τη διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και την ανάπτυξη και/ή εμπορία κοινών προϊόντων. Δεν είναι επιλέξιμα σχήματα συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν και λοιποί φορείς πλην των τοπικών επιχειρήσεων.
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 90%.

2 Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων.

Επιλέξιμες είναι οι πράξεις συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών φορέων με σκοπό την διαμόρφωση και πραγματοποίηση δράσεων που αφορούν στην κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής καθώς και δράσεων με σκοπό την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων.

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 100%.

3 Έξυπνα Χωριά: συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών

Η πολιτική των έξυπνων χωριών «Smart Villages» αποτελεί μία νέα πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των αγροτικών περιοχών. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η συσπείρωση των τοπικών φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων, μέσω δράσεων οι οποίες σχεδιάζονται με την «εκ των κάτω προς τα επάνω» διαδικασία.
Στο πλαίσιο αυτό επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν στην ίδρυση ενός συνεργατικού σχήματος με τη συμμετοχή τοπικών ιδιωτικών φορέων, με τη δυνατότητα συμμετοχής και τοπικών δημόσιων φορέων, για την προετοιμασία και σχεδίαση ενός σχεδίου δράσης εστιασμένου στην αντιμετώπιση ενός ή περισσοτέρων προβλημάτων της περιοχής. Στα συνεργατικά σχήματα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να συμμετέχει και εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η ΟΤΔ παρέχει πλην των άλλων συμβουλευτική υποστήριξη όμως δεν μπορεί να αποτελεί μέλος του συνεργατικού σχήματος.

Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι χωρικά εστιασμένο και δεν μπορεί να αφορά σε περιοχή μεγαλύτερη των 10.000 μόνιμων κατοίκων. Για την σύνταξη του σχεδίου δράσης θα πρέπει να έχει ακολουθηθεί η «εκ των κάτω προς τα επάνω» διαδικασία, να προβλέπει δείκτες εκροών και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, και να έχει ολιστικό χαρακτήρα.
Βασικό χαρακτηριστικό του θα πρέπει να είναι η κοινωνική ή / και η τεχνολογική καινοτομία και να προβλέπει δράσεις όπως δράσεις ευρυζωνικότητας, παραγωγής ή εξοικονόμησης ενέργειας, αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων, εξυπηρέτησης των νέων ή των ηλικιωμένων της περιοχής, την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας και άρση της κοινωνικής απομόνωσης.
Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 100%.

*Μη παραγωγικές επενδύσεις: Είναι οι επενδύσεις που δεν οδηγούν σε σημαντική αύξηση της αξίας ή της κερδοφορίας. Τυπικά, στοχεύουν σε καθαρά περιβαλλοντικές βελτιώσεις και συνδέονται με την επίτευξη των γεωργοπεριβαλλοντικών-κλιματικών στόχων που ορίζονται στα στοιχεία δ), ε) και στ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 το Καν. (ΕΕ) 2021/2115. Το σκεπτικό για τη χορήγηση δημόσιας στήριξης σε μη παραγωγικές επενδύσεις είναι να παρέχεται στους δικαιούχους χρηματοδοτικό κίνητρο για την ανάληψη επενδύσεων, οι οποίες δεν αποφέρουν σημαντική απόδοση, αλλά αποδίδουν θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Είναι σημαντικό οι μη παραγωγικές επενδύσεις να περιορίζονται σε μη ανταποδοτικές επενδύσεις που συνδέονται με πράξεις που έχουν καθαρά περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη.

 

Κατηγορία 8: Διατοπική και διακρατική συνεργασία

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο/ΟΤΔ με τη μορφή επιχορήγησης η ένταση της οποίας ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115. Κάθε υποψήφια ΟΤΔ έχει την υποχρέωση να υποβάλει τουλάχιστον ένα έργο συνεργασίας με την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.

 • 1 Σχέδια διατοπικής συνεργασίας

 

 • 2 Σχέδια διακρατικής συνεργασίας

 

 

Κατηγορία 9: Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμψύχωση του τοπικού  πληθυσμού

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο/ΟΤΔ με τη μορφή επιχορήγησης, το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών και μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 25% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος. Η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών δυνάμει του Καν.(ΕΕ) 2021/2115

1 Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού

Επιλέξιμες δαπάνες είναι όλες οι δαπάνες οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την διαχείριση και υλοποίηση του τοπικού προγράμματος όπως αμοιβές προσωπικού και εξωτερικών συμβούλων, λειτουργικές δαπάνες, πάγιος και λοιπός εξοπλισμός, μελέτες και υποστηρικτικές ενέργειες.

Ως προς την εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού επιλέξιμες είναι όλες οι δαπάνες εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού καθώς και οι δαπάνες που συνδέονται με την δημοσιότητα και προβολή του προγράμματος. Οι δαπάνες εμψύχωσης θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο το 5% της κατηγορία αυτής.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις

Κατά τον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με σκοπό την ενεργοποίηση και συμμετοχή του κόσμου στην αναπτυξιακή διαδικασία προκειμένου να υποβληθεί σχέδιο τοπικού προγράμματος στο πλαίσιο της παραπάνω προκήρυξης.

Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΟΤΑ, επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύλλογοι, συνεταιρισμοί, ενώσεις, Μ.Κ.Ο. κλπ.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων έχει ως εξής:

 • Τετάρτη 15/3/2023 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βισαλτίας στη Νιγρίτα
 • Πέμπτη 16/3/2023 και ώρα 18:30 στο Ξενοδοχείο “Αγνάντιο” στο Σιδηρόκαστρο
 • Παρασκευή 17/3/2023 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμμ. Παππά στο Χρυσό
 • Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:30 στο Συνεδριακό Κέντρο Αμφίπολης στην Αμφίπολη
 • ………
Ενημερωτικό υλικό - Έντυπα

Παρουσίαση νέου LEADER 2023-2027

Ενημερωτικό έντυπο

Έντυπο υποβολής προτάσεων έργων για την διαβούλευση