Σύμβουλος παροχής νομικών υπηρεσιών της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 19/4/2021

Αρ. Πρωτ. 0345

 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως την διάταξη του άρθρου 10 περί εξαίρεσης των νομικών υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής του.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)
3. Την υπ’ αρ. 16δ/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
4. Τις ανάγκες της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
Ανακοινώνει ότι
Προτίθεται να προβεί σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της εταιρίας στο πεδίο της παροχής νομικών συμβουλών και δικαστικής και εξωδικαστηριακής εκπροσώπησης
Περιγραφή του έργου
Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή, από τον Δικηγόρο, που θα επιλεγεί, εξειδικευμένων Νομικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της λειτουργίας της και της διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου αναπτυξιακών προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 –2020.
Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:
• Νομικό έλεγχο αναθέσεων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών
• Παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και τήρηση επικαιροποιημένων αρχείων με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.
• Υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα που υποβάλλονται, σχετικά με νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
• Παράσταση προς υποστήριξη των συμφερόντων της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και των εκάστοτε Δημοσίων Αρχών ή Φορέων
• Συμμετοχή σε συναντήσεις πουλαμβάνουν χώρα στην έδρα της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ή και σε άλλο τόπο εφόσον απαιτηθεί,
• Συνεργασία με τα στελέχη της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. και το Δ.Σ., για την καλύτερη αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την λειτουργία της εταιρείας

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), μέχρι τις 27/4/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Ελένη Τριανταφύλλου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης

 

 

Η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ενόψει της υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση  Επίγειου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για το έτος 2021 και συγκεκριμένα στους Δήμους Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμ. Παπά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης και Σιντικής προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την εταιρεία για το παραπάνω πρόγραμμα  (γεωπόνοι, δειγματολήπτες, ψεκαστές και βοηθοί ψεκαστών) να υποβάλλουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι γεωπόνοι, δειγματολήπτες – ψεκαστές πρέπει να διαθέτουν δικά τους μέσα μετακίνησης (αυτοκίνητο, μοτοποδήλατο,κλπ) καθώς και τα σχετικά απαραίτητα μηχανήματα (γεωργικό ελκυστήρα, ψεκαστικά συστήματα, τουρμπίνα, κλπ) για την εκτέλεση του έργου της ειδικότητάς τους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την Πέμπτη 15/4/2021 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23/4/2021 και ώρα 15:00μμ.

Πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. (κ. Τριανταφύλλου Ελένη, Μεραρχίας 67 – Σέρρες, τηλ. 2321064402-3) ή στο e-mail της εταιρείας info@aneser.gr.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

 

Δημ. Καριπίδης

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Συνημμένα

Έντυπο αίτησης