1η Προκήρυξη LEADER (21-10-2010)

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα ”Προσέγγιση LEADER”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η  20/01/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 2ος όροφος, Σέρρες, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και στα τηλέφωνα 2321064402 & 2321064403.

Ενημερωτικό υλικό – Συνημμένα

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Παράρτημα I. Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους  δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

3. Παράρτημα II. Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους). Στο υπόδειγμα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν.

4. Παράρτημα III. Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια),

5. Παράρτημα IV. Κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια)

6. Παράρτημα V. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες,

7. Παράρτημα VI. Θεσμικό Πλαίσιο – Νομοθεσία

8. Παράρτημα VII. Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ