Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία

“Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.”

& δ.τ.  « ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  Α.Ε. »

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 409/86,  με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας,  ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α., σε  Ετήσια Γενική  Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου,  για τη  συζήτηση και  λήψη  αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση  Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης 2014», μετά από ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Α.Ε.
  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2014 (διαχειριστική περίοδος 01-01-2014 έως  31-12-2014) 
  3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2015
  4. Καθορισμός, ή μη αποζημίωσης Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2015
  5. Επικύρωση επιλογής του κ. Νικόλαο Πασχαλίδη ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Μέλους του  Διοικητικού  Συμβουλίου  κας Αγνής Δουβίτσας
  6. Λοιπά θέματα – Ενημέρωση

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 22), πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας (ή στο Τ.Π.Δ. ή σε μια τραπεζική εταιρεία) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την  ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Μωυσιάδης

Συνημμένα

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Ισολογισμός ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. χρήσης 2014