Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου BEST-U

O Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Best Water Use» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Προϋπολογισμός 38.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 0455/3-8-2018 Διακήρυξη το τεύχος της οποίας μπορείτε να το λάβετε από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας.

Συνοπτικά Στοιχεία

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:    Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:    0455/3-8-2018
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  Υπηρεσίες Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του έργου «Best Water Use»
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:    Best Water Use / BestU
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:    Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    Σύμβαση Υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου «Best Water Use»
Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV: 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων, 79970000-4 Υπηρεσίες δημοσιεύσεων, 79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ANΑΘΕΣΗΣ:    Προσφορά η οποία θα προκύψει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 38.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:    ΕΤΠΑ (ERDF) – Εθνική Συμμετοχή
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    23 Αυγούστου 2018 και ώρα 13:00
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    Μεραρχίας 67, 1ος όροφος – ΣέρρεςΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    23 Αυγούστου 2018 και ώρα 13:30

Το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης βρίσκεται αναρτημένο στην διεύθυνση

https://www.aneser.gr/nea/anakoinoseis/367–be.html

Σέρρες, 3 Αυγούστου 2018

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ιωάννης Μωυσιάδης
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συνημμένα

Αναλυτικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης