Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Στόχος του Μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Το Μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

Εγκρίνεται ποσό συνολικού ύψους 100.000.000€ για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης που θα αναληφθεί για Νομικές Δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων το έτος 2009 για το Μέτρο 112 του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 και σε εφαρμογή της αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/2/2009 – 31/12/2009

Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Μέτρου 1.1.2Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Φάκελος Υποψηφιότητας & Οδηγός Συμπλήρωσης – Αξιολόγησης Υποβολής Αιτήσεων μέτρου 1.1.2 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Νέος Φάκελος Υποψηφιότητας Υποβολής Αιτήσεων Μέτρου 1.1.2, Έκδοση 1.2 – Τροποποίηση 16.02.2009