1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα προγράμματος CLLD/LEADER

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων  από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως :

  • Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών και Δασικών προϊόντων
  • Οικοτεχνίες
  • Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής
  • Βιοτεχνίες Μεταποίησης – Κατασκευών
  • Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής
  • Επιχειρήσεις Εμπορίου
  • Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Η ενίσχυση χορηγείται στους  δικαιούχους  με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της κυμαίνεται από 50 % έως 65%  των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την υπο-δράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης από 27 Μαρτίου 2019 έως 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 20/9/2019 ώρα 15:00.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/10/2019 ΩΡΑ 15:00

Η υποβολή της αίτησης στήριξης πραγματοποιείται, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/ την δυνητικό/ή δικαιούχο ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14:00 να υποβάλλουν (ή νααποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στον “Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής” του παραρτήματος της προκήρυξης, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.Α.Ε. Ο.Τ.Α. Μεραρχίας 67, 1ος όροφος.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. στα τηλέφωνα 2321064402 & 2321064403 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: leader@aneser.gr