ΟΠΑΑΧ Παγγαίου

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου -Π.Ε.Π.Κ.Μ. – Δυτικού Παγγαίου

Τι είναι τα Ο.Π.Α.Α.Χ.;

Τα Ο.Π.Α.Α.Χ. αποτελούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, στις αγροτικές ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για παρεμβάσεις που υλοποιούνται για πρώτη φορά στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και αποκρυσταλλώνουν μία νέα πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της αγροτικής υπαίθρου. Οι καινοτόμες αυτές δράσεις συνδυάζουν την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων με την ταυτόχρονη υλοποίηση δημοσίων τεχνικών και κοινωνικών υποδομών. Βασίζονται σε ένα συνολικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για συγκεκριμένες περιοχές, και προσβλέπουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση αυτή.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι τωνΟ.Π.Α.Α.Χ.;

Η μείωση της απομόνωσης του ορεινού χώρου, η μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και η στήριξη της ανάπτυξης στις λιγότερο αναπτυγμένες αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η ανάδειξη και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών και η δημιουργία βιώσιμων συνθηκών για τους τοπικούς πληθυσμούς.

Που εφαρμόζονται τα Ο.Π.Α.Α.Χ.;

Εφαρμόζονται σε επιλεγμένες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι οποίες είναι ορεινές και / ή μειονεκτικές, εμφανίζουν προβλήματα συγκράτησης του πληθυσμού τους, χαρακτηρίζονται από το σημαντικό ρόλο της αγροτικής παραγωγής στην τοπική οικονομία και έχουν σημαντικές ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδομές. Οι περιοχές αυτές είναι :

1. Περιοχή ορεινού όγκου Χολομώντα -Ομβριανού : περιλαμβάνει το Δήμο Αρναίας, το Δήμο Ζερβοχωρίων, το Δήμο Ανθεμούντα, τα Δ.Δ. Σανών, Παλαιοκάστρου, Αγ. Προδρόμου, Ταξιάρχη και Βραστάμων του Δήμου Πολυγύρου, το Δ.Δ. Μ. Παναγιάς του Δήμου Παναγιάς, το Δ.Δ. Σταγείρων και την ορεινή περιοχή του Δ.Δ. Στρατονικίου του Δήμου Σταγείρων του Νομού Χαλκιδικής και το Δήμο Καλλινδοίων, τα Δ.Δ. Περιστεράς, Λιβαδιού, Αγ. Αντωνίου του Δήμου Βασιλικών και το Δ.Δ. Αρδαμερίου του Δήμου Κορώνειας του Νομού Θεσσαλονίκης.

2. Περιοχή ορεινών όγκων Κερδυλλίων -Κρουσιών : περιλαμβάνει το Δήμο Λαχανά, το Δήμο Σοχού, το Δήμο Βερτίσκου και το Δήμο Αρεθούσας του Νομού Θεσσαλονίκης και το Δήμο Κρουσσών του Νομού Κιλκίς.

3. Περιοχή όρους Ανατολικού Βέρμιου : περιλαμβάνει το Δήμο Νάουσα (πλην της πόλης Νάουσας), τα Δ.Δ. Κ. Βερμίου. Κουμαριάς, Γεωργιανών, Καστανέας, Τριποτάμου, Ράχης και Ασωμάτων του Δήμου Βέροιας, το Δ.Δ. Φυτείας του Δήμου Δοβρά του Νομού Ημαθίας.

4. Περιοχή ορεινού όγκου Δυτικού Παγγαίου : περιλαμβάνει το Δήμο Κορμίστας, το Δήμο Πρώτης, το Δήμο Ροδολίβους και τα Δ.Δ. Παλαιωκώμης, Μεσολακιάς, και Αμφίπολης του Δήμου Αμφίπολης του Νομού Σερρών.

5. Περιοχή Βόρα – Βεγορίτιδας : περιλαμβάνει το Δήμο Βεγορίτιδας, το Δήμο Αριδαίας και τα Δ.Δ. Σωτήρα, Καρυδιά, Νησί, Βρυτά και Αγρα του Δήμου Έδεσσας του Νομού Πέλλας.

Τα Ο.Π.Α.Α.Χ. βασίζονται σε Επιχειρησιακά Σχέδια τα οποία εκπονήθηκαν για τις περιοχές αυτές και περιλαμβάνουν αφενός σαφείς κατευθύνσεις για τις ιδιωτικέςεπενδύσεις, αφετέρου συγκεκριμένα καιιεραρχημένα έργα για τις δημόσιες τεχνικές καικοινωνικές υποδομές.

Από πού χρηματοδοτούνται τα Ο.Π.Α.Α.Χ.;

Χρηματοδοτούνται από τα 11 Μέτρα του Αξονα Προτεραιότητας 6 του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006, τα οποία είναι :

6.1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Word 24 KB) (Από 07/03/2005 έως 09/05/2005)  περισσότερα……

6.2 Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (Word 24 KB) (Από 07/03/2005 έως 09/05/2005)  περισσότερα……

6.3 Επενδύσεις για την βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων (Word 24 KB) (Από 14/02/2005 έως 21/04/2005)  περισσότερα……

6.4 Εγγειοβελτιωτικά έργα -Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας (Word 23 KB)

6.5 Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό (Word  32 KB)  (Από 14/02/2005 έως 21/04/2005)  περισσότερα…...

6.6 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς (Word  27 KB) (Από 14/02/2005 έως 21/04/2005)  περισσότερα……

6.7 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος (Word  31 KB) (Από 14/02/2005 έως 21/04/2005)  περισσότερα……

6.8 Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας (Word  23 KB)

6.9 Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Word 24 KB)

6.10 Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ) (Word  23 KB)

6.11 Ειδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης (ΕΚΤ) (Word 24 KB)

Η συνολική δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί για τα Ο.Π.Α.Α.Χ. από το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 ανέρχεται στα 48,7 εκατομμύρια Ευρώ.