ΟΠΑΑΧ Κερκίνης

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου – Κερκίνης

Ε.Π.«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Οι Στρατηγικοί και Αναπτυξιακοί Στόχοι για την προγραμματική περίοδο 2000-2006, όπως αναλύονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» είναι τρεις :

  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας ενόψει των προκλήσεων ενός συνεχώς αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.
  • Η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητα της και να αποκατασταθεί η κοινωνική και οικονομική της λειτουργία.
  • Η διατήρηση καιβελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρωντης υπαίθρου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006’ είναι ένα μονοταμεακό πρόγραμμα που αφορά το σύνολο της χώρας.

Το συνολικό κόστος του για το διάστημα 2000 – 2006 είναι 3.010.155.271 ΕΥΡΩ (περισσότερα από 1τρίς δραχμές) ενώ η κοινοτική συμμετοχή (από το ΕΓΤΠΕ-Π) είναι 1.233.418 ΕΥΡΩ (περισσότερα από 410 δίς δραχμές).

Οι συγκεκριμένες δράσεις μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν οι στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος έχουν ομαδοποιηθεί σε επτά (7) Αξονες προτεραιότητας.

  1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σεεπίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης.
  2. Παρεμβάσεις στο επίπεδο μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας του πρωτογενούς γεωργικού και δασικού προϊόντος.
  3. Βελτίωση της ηλιακής σύνθεσης τουαγροτικού πληθυσμού.
  4. βελτίωση των υποστηρικτικών μηχανισμών και ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
  5. Παρεμβάσεις στο γεωργικό προϊόν.
  6. Ανάπτυξη και προστασία φυσικών πόρωνκαι περιβάλλοντος.
  7. Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικούχώρου.

Ο Αξονας 7 αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την αγροτική ανάπτυξη και περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων, τα περισσότερα των οποίων βασίζονται στο Αρθρο 33 του Καν. ΕΚ 1257/99 τα οποία εφαρμόζονται σε επιλεγμένες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

Τους στόχους του Μέτρου του Άξονα 7 εξυπηρετούν 14 μέτρα :

7.1 Έγγειες βελτιώσεις 39 KB

7.2 Δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλλεύσεων  42KB

7.3 Εμπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας  43 KB (2η Προκήρυξη Λήξης 15/11/2005 )

7.4 Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό  46 KB (2η Προκήρυξη Λήξης 15/11/2005 )

7.5 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών – Προστασία και διατήρηση τηςαγροτικής κληρονομιάς  42 KB

7.6 Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων 45 KB (2η Προκήρυξη Λήξης 15/11/2005 )

7.7 Διαχείριση των υδατικών πόρων της γεωργίας  40 KB

7.8 Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας  43 KB

7.9 Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 46 KB (2η Προκήρυξη Λήξης 15/11/2005 )

7.10 Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση του τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων  42 KB

7.11 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων  42 KB

7.12 Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων  42 KB

7.13 Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων  43 KB

7.14 Παροχή βασικών υπηρεσιών για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό