2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα προγράμματος CLLD/LEADER

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών έχοντας υπόψη:

 • Την με αρ. πρωτ. 17/2023 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Σερρών,
 • Το με αρ. πρωτ. 631/22-3-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης.

ΚΑΛΕΙ

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

 • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
 • Φορείς Δημοσίου Τομέα
 • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα στο τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) στα πλαίσια των παρακάτω δράσεων:

 • Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
 • Δράση 19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα

H  αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr /RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 3-4-2023

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 12-6-2023

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 30-6-2023

Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.,  στη διεύθυνση Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

Για  αναλυτικότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  την  υποβολή  των  προτάσεων,  τη  συμπλήρωση  των  αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι η κα Τριανταφύλλου Ελένη, ο κος Ανοιξιάδης Νικόλαος και ο κος Τοπτσής Χρήστος τηλέφωνο 23210 64402-3, e-mail: info@aneser.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών  των  πράξεων,  καθώς  και  οποιαδήποτε  πληροφορία  για  την  υποβολή  των  αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ https://www.aneser.gr.

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων ακολούθως.

Ενημερωτικό υλικό – Συνημμένα – Βοηθητικά Αρχεία

Υπόδειγμα Αίτησης στήριξης

Παράρτημα Α αίτησης στήριξης

Παράρτημα Β αίτησης στήριξης

Οδηγίες για την Αρχική Αξιολόγηση του Κριτηρίου Ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης

Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020

Λίστα ελέγχου (Checklist)  για την ύπαρξη Κρατικής Ενίσχυσης

Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων έργων πολιτισμού

Υπόδειγμα χρηματοοικονομικής ανάλυσης Απολογισμού Καθαρών Εσόδων και οδηγίες συμπλήρωσης για τα έργα που παράγουν έσοδα

Οδηγίες συμπλήρωσης Υποδείγματος Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

Υπόδειγμα Πίνακα απαιτούμενων Μελετών (Δ1)

Υπόδειγμα Πίνακα Αδειοδοτήσεων και Εγκρίσεων (Δ2)

Περιεχόμενα Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης

Πίνακας Τιμών Κατασκευαστικών Εργασιών LΕADER 2014-2020

Υποδείγματα Προγραμματικών Συμβάσεων

Υπόδειγμα Πίνακα Στελέχωσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα

Προδιαγραφές Μελέτης Αισθητικής Αναβάθμισης Οικισμών

Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξασφάλιση Προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία ΑΜΕΑ

Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης

Υπόδειγμα Δήλωσης Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων

Σχέδιο Επιστολής ΟΤΔ για υποβολή Συμπληρωματικών στοιχείων

Συνοπτικές οδηγίες υποβολής ενστάσεων

Συνοπτικές οδηγίες υποβολής αιτήματος στήριξης

 

Αποφάσεις ένταξης έργων

Αναρτήθηκαν στο ΟΠΣΑΑ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι Αποφάσεις Ένταξης των Έργων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του προγράμματος CLLD/LEADER οι οποίες έχουν ως εξής:

 1. Απόφαση ένταξης υποδράσης 19.2.4.1
 2. Απόφαση ένταξης υποδράσης 19.2.4.2
 3. Απόφαση ένταξης υποδράσης 19.2.4.3
 4. Απόφαση ένταξης υποδράσης 19.2.4.5
 5. Απόφαση ένταξης υποδράσης 19.2.5.1

Κατόπιν της έκδοσης των αποφάσεων ένταξης θα ενημερωθούν οι Δικαιούχοι των Πράξεων, σχετικά με τη διαδικασία υπογραφής Σύμβασης υλοποίησης μεταξύ ΟΤΔ-ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. και Δικαιούχου.